PRAWO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1

z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1822.)

Wejście w życie: 1 września 2022 r.


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1

z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1914.)


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 roku przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Stosownie do treści art. 6945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego wpis dotyczący rejestracji zmian w Statucie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.

W związku z tym informujemy, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 23 listopada 2019 roku.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim ogniwom organizacyjnym ZNP.

Załączniki:


UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – Plik PDF (prezentacja)


KARTA NAUCZYCIELA – Plik PDF (prezentacja)


KOMPETENCJE RADY – Plik PDF (prezentacja)


CZAS PRACY NAUCZYCIELA – Plik PDF (prezentacja)


Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

dla kontrahentów Administratora 

 

W związku z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazuje Ci następujące informacje:

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000150507, adres e-mail: znp@znp.edu.pl

W strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@znp.edu.pl

 

 1. Dlaczego Administrator przetwarza moje dane?

 

Administrator przetwarza Twoje dane ze względu na cele przetwarzania jakim są realizacja umowy, którą z Tobą zawieramy oraz zabezpieczanie się przed roszczeniami związanymi z zawieraniem oraz wykonywaniem umów. Twoje dane są przetwarzane także w celu realizacji obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze. Twoje dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

 

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku zawarcia umowy w celu jej wykonania lub podejmowania czynności prowadzącej do jej zawarcia.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, czyli w sytuacji, kiedy przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami, czy też w celu przechowywania dowodów księgowych w celu możliwości przedłożenia ich właściwym organom;
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli w sytuacji, w której udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. w celu udzielenia zgody na otrzymywanie od nas ofert handlowych przesyłanych drogą elektroniczną;
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w sytuacji, w której przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż wymaga tego od nas prawo powszechnie obowiązujące. Przykładem tego jest konieczność prowadzenia dokumentacji księgowej związanej z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

 

 1. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

 1. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy;
 3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
 4. Prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej a nie chcesz, abyśmy je usunęli, ponieważ są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
 6. Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec naszego interesu mają twoje prawa i wolności;

 

 1. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie przekazywana do nas dobrowolnie. W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, możesz ją wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w innych celach, podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym. Jednakże brak ich podania może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania i np. realizacji umowy.

 

 1. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z celem zawierania i wykonywania umów przez Administratora?

 

W celach działalności Administratora przetwarzamy:

 • imię i nazwisko,
 • numery NIP,
 • adresy zamieszkania,
 • adresy mailowe,
 • numery telefonu,
 • pełnioną funkcję;
 • inne dane umieszczone na pieczątkach i otrzymanych dokumentach;

 

 1. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

 

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL (link).

 

Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/cyfryzacja ) oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/)

 

 1. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:

 • podmioty świadczące dla nas usługi prawne;
 • podmioty świadczące dla nas usługi IT;
 • podmioty zapewniające nam dostęp do programów usprawniających nasze funkcjonowanie w obrocie gospodarczym;

 

 1. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

 

Twoje dane są przez nas przekazywane do państw trzecich, jednakże wyłącznie do podmiotów, które charakteryzują się przetwarzaniem danych osobowych, które nie naruszają praw i wolności osób, których one dotyczą. Podmioty, którym dane są przekazywane znajdują się na liście Privacy Shield.

 

 1. Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

W celu realizacji umowy, przetwarzamy Twoje dane przez czas jej trwania.

W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres  przedawnienia twoich roszczeń względem nas z tytułu realizacji umowy a także przez okres czasu, przez który jesteśmy zobowiązani do przechowywania dowodów księgowych, w razie kontroli właściwych organów.

Dane związane z naszymi roszczeniami wobec Ciebie jako kontrahenta przetwarzamy przez czas nieokreślony.

Dane przetwarzane na podstawie przesłanki zgody przetwarzamy do czasu, aż Twoja zgoda zostanie przez Ciebie wycofana.

 

 1. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?

 

Przysługuje Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem. Skargę możesz złożyć do właściwego organu nadzorczego.

 

 1. Czy moje dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec mnie automatycznie wydawane decyzje?

 

Nie, nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak i również nie dokonujemy profilowania.