Regulaminy


Regulamin przyznawania zapomóg członkom ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2018 r.

Członkowie ZNP, którzy z powodu strajku znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą się ubiegać o zapomogę. Na stronie ZNP został opublikowany komunikat w tej sprawie: „Informacja o Funduszu strajkowym dla członków ZNP

Wynika z niego, że członkowie ZNP, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub – za pośrednictwem oddziału i okręgu – do Zarządu Głównego ZNP.

Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

-za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,

-znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

-złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

§1

Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn może być przyznana zapomoga losowa.

§2

 1. W ramach budżetu Zarządu Głównego ZNP wyodrębnia się corocznie środki na Fundusz Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP.
 2. Prezydium Zarządu Głównego ZNP ustala maksymalną oraz minimalną wysokość zapomóg przyznawanych ze środków Funduszu, o którym mowa w ust. 1.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi w wysokości wyższej od wysokości maksymalnej określonej zgodnie z ust. 2.

  §3

 1. Zapomogę, o której mowa w § 1, przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZNP na wniosek członka ZNP.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o zapomogę w imieniu członka ZNP może wnioskować członek jego rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Zasadność tego wniosku weryfikuje członek sekretariatu właściwego oddziału ZNP, zamieszczając odpowiednią adnotację na wniosku. Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.

§4

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny jego wniesienia, uzasadnienie oraz informację o zapomogach udzielonych przez właściwy oddział i okręg ZNP.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów uzasadniających potrzebę przyznania zapomogi. Dokumenty zbędne do rozpatrzenia wniosku powinny być natychmiastowo niszczone po stwierdzeniu ich nieprzydatności.
 3. Na dokumentację o której mowa w ust. 2, powinny składać się w szczególności dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, w tym kopie ogłoszeń lokalnych władz samorządowych o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, fotografie zniszczeń przez te klęski wyrządzonych członkowi ZNP, kopię dokumentacji medycznej związanej z długotrwałą chorobą wymagającą wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji, lub inne dowody istnienia indywidualnego zdarzenia losowego powodującego uszczerbek majątkowy.
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

  §5

Dokumentacja otrzymywana w związku z udzieleniem lub odmową udzielenia zapomogi jest przechowywana przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po roku, w którym wypłacono zapomogę.

§6

Prezydia zarządów okręgów, oddziałów oraz rad zakładowych mogą przyznawać zapomogi z przyczyn, o których mowa w § 1 zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami. W tym przypadku stosuje się § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5, natomiast § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2018 r.

Załączniki:


Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia minimalnych kwot zasiłków statutowych

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny ZNP uchwala co następuje:

§1

Ustala się minimalne kwoty zasiłków statutowych na poziomie:

 1. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – 150 zł,
 2. zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny – 150 zł,
 3. zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP – 150 zł.

  §2

Traci moc pkt 2 Uchwały Nr 3 Zarządu Głównego ZNP z dnia 30 marca 1999 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uchwała przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.

 

 

Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP

 

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

§1

 1. Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
  1. urodzenia lub przysposobienia dziecka,
  2. śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców.
 2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

  §2

 1. Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje prezydium zarządu oddziału.
 2. W przypadku odmowy przyznania zasiłku, wnioskodawcy przysługuje w ciągu 14 dni prawo odwołania do zarządu oddziału.

  §3

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia, przysposobienia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:
  1. potwierdzoną kserokopię odpisu aktu urodzenia lub aktu zgonu,
  2. dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2,
  3. prawomocne postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka.
 2. Prawo do zasiłku przysługuje osobom będącym członkami ZNP w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

  §4

 1. Zasiłek z tytułu urodzenia, przysposobienia lub zgonu dziecka wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.
 2. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.
 3. W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.
 4. Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

  §5

 1. Wysokość zasiłków statutowych określa zarząd oddziału z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wysokość zasiłków nie może być niższa niż wysokość minimalna określona uchwałą Zarządu Głównego ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.

Załączniki:


WSPARCIE DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH

UWAGA: wnioski w ramach społecznego funduszu należy składać w oddziale ZNP do 31 maja br.!

Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego” (KLIKNIJ TUTAJ, aby pobrać dokument)

Informujemy, że osoby będące jak i niebędące członkami ZNP, które brały udział w strajku i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości wsparcia finansowego. Nie ma jednak możliwości, aby tym wsparciem objąć wszystkich strajkujących ze względu na skalę: aby przyznać 500 tys. strajkującym zapomogę w wysokości 1000 zł potrzeba ponad 500 mln zł!

Osoby nie należące do związku mogą skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego “Wspieram Nauczycieli”.
11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty.

Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:

-przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych

-strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);

-nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;

-znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Wynika z niego, że osoba ubiegająca się o wsparcie musi wydrukować, wypełnić i złożyć wniosek w biurze oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której brała udział w strajku.

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej
ze Społecznego Funduszu Strajkowego

§ 1

Środki Społecznego Funduszu Strajkowego gromadzone na wyodrębnionym rachunku
bankowym nr 13124059341111001089606877 przeznaczone są na przyznawanie pomocy
materialnej pracownikom („Osoby Uprawnione”) szkół, przedszkoli i innych placówek
oświatowych biorącym udział w strajku zorganizowanym w kwietniu 2019 r. przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego oddziały oraz inne związki zawodowe w
szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych („Strajk”).

§ 2

1. Pomoc materialna przyznawana jest w ramach działalności socjalnej. Przyznanie
pomocy materialnej i jej wysokość uzależniona jest od trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej Osoby Uprawnionej.
2. Pomoc materialna ma charakter uznaniowy i z zastrzeżeniem ust. 1 może zostać
przyznana Osobie Uprawnionej, która:
1) brała udział w Strajku przez okres co najmniej 9 dni,
2) nie otrzymała od pracodawcy wynagrodzenia lub jego rekompensaty za okres
udziału w Strajku,
3) w dniu przystąpienia do Strajku nie była członkiem związku zawodowego.

§ 3

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej („Wniosek o Wsparcie Materialne” lub
„Wniosek”) składany jest przez Osobę Uprawnioną za pośrednictwem sekretariatu
zarządu oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole, placówkę
oświatową, w której Osoba Uprawniona brała udział w Strajku („Sekretariat Zarządu
Oddziału”).
2. Sekretariat Zarządu Oddziału w ciągu 10 dni od dnia złożenia Wniosku o Wsparcie
Materialne przez Osobę Uprawnioną opiniuje Wniosek pozytywnie lub negatywnie
i przekazuje Wniosek do komisji ds. pomocy materialnej powołanej przez Sekretariat
Zarządu Głównego ZNP spośród członków Społecznego Komitetu „Wspieram
Nauczycieli” oraz członków Zarządu Głównego ZNP („Komisja”).
3. Komisja w ciągu 15 dni od dnia przekazania Wniosku przez Sekretariat Zarządu
Oddziału podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy materialnej.
Opinia, o której mowa w ust. 2 nie jest dla Komisji wiążąca.
4. Sekretariat Zarządu Głównego ZNP może powołać więcej niż jedną Komisję.
5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji wskazany przez Sekretariat Zarządu
Głównego ZNP spośród członków Komisji. Decyzje komisji podejmowane są
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. W posiedzeniach Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie
Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” niewchodzący w skład Komisji.

§ 4

Wniosek o Wsparcie Materialne zawiera dane osobowe Osoby Uprawnionej składającej
Wniosek oraz informacje uzasadniające złożenie Wniosku, w tym informację o
dochodzie brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym Osoby Uprawnionej oraz
zaświadczenie pracodawcy o wysokości utraconego przez Osobę Uprawnioną w wyniku
udziału w Strajku wynagrodzenia.

§ 5

1. Maksymalna wysokość pomocy materialnej wynosi 500 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość pomocy materialnej przyznanej danej Osobie Uprawnionej nie może być
wyższa niż kwota wynagrodzenia utraconego przez Osobę Uprawnioną ze względu na
jej udział w Strajku.
3. Pomoc materialna przyznawana jest w formie bezzwrotnych zapomóg o charakterze
socjalnym.

§ 6

1. Terminy składania Wniosków oraz formę ich składania określa Sekretariat Zarządu
Głównego ZNP.
2. Informacja o terminach składania Wniosków oraz formie ich składania zamieszczana
jest na stronie internetowej ZNP www.znp.edu.pl.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem Wniosku o
Wsparcie Materialne jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych przez administratora, o której mowa w art. 12 RODO jest elementem
Wniosku.
2. Dokumentacja otrzymywana w związku z udzieleniem lub odmową udzielenia pomocy
materialnej jest przechowywana przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym przyznana pomoc materialna została wypłacona,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dokumenty zbędne do rozpatrzenia wniosku będą przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego natychmiastowo niszczone po stwierdzeniu ich nieprzydatności.

§ 8

Lista członków Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 9

Wzór Wniosku o przyznanie pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego” (KLIKNIJ TUTAJ, aby pobrać dokument)

Regulamin Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

Przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 22 marca 2016 r.

Cele i zadania

§ 1

 1. Sekcje pracowników administracji i obsługi są sekcjami związkowymi działającymi na podstawie Statutu ZNP.
 2. Sekcje pracowników administracji i obsługi działają przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe), przy Zarządzie Głównym (Krajowa Sekcja).
 3. Utworzenie rozwiązanie lub łączenie sekcji następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu ogniwa organizacyjnego ZNP.

§ 2

Sekcje stwarzają swoim członkom warunki sprzyjające efektywnej działalności związkowej oraz obronie ich interesów we wszystkich ogniwach organizacyjnych ZNP.

§ 3

 1. Sekcje realizują cele i zadania ZNP określone w Statucie oraz w programie działania ZNP.
 2. W szczególności do zadań sekcji należy:
  1. współdziałanie z odpowiednimi zarządami ogniw organizacyjnych ZNP w rozwiązywaniu problemów istotnych dla pracowników administracji i obsługi,
  2. wyrażanie opinii wobec wszystkich przedsięwzięć i postanowień związkowych i administracyjnych dotyczących pracowników administracji i obsługi,
  3. formułowanie wniosków i postulatów mających na celu poprawę warunków życia pracowników administracji i obsługi,
  4. organizowanie współpracy z właściwymi zarządami ZNP,
  5. uczestniczenie w pracach zarządów ZNP poprzez wybranych przedstawicieli,
  6. uczestniczenie w pracach komisji powołanych przez zarządy ogniw ZNP,
  7. udzielanie indywidualnej pomocy w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy,
  8. wnioskowanie do zarządu ZNP, przy którym działa, o uhonorowanie: Złotą Odznaką ZNP, Odznaką ZNP za Tajne Nauczanie, Odznaką za 50 lat przynależności do ZNP, tytułem Honorowego Przewodniczącego Sekcji oraz innymi formami uznania tych członków, którzy szczególnie wyróżnili się w działalności związkowej i społecznej.

Władze sekcji i zasady organizacyjne

§ 4

Na zewnątrz sekcję reprezentuje odpowiedni zarząd ZNP.

§ 5

Działalnością sekcji kierują zarządy wybrane na zebraniach (konferencjach) sprawozdawczo-wyborczych.

§ 6

Zarząd sekcji wybiera prezydium spośród swoich członków – art. 40 ust. 1 i 3 Statutu ZNP stosuje się odpowiednio.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach zarządy lub prezydia mogą powoływać do określonych zadań zespoły robocze lub komisje problemowe.

§ 8

 1. Zebrania zarządów sekcji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zebrania prezydiów odbywają się w miarę potrzeb.

 Obowiązki i uprawnienia prezydiów i zarządów

§ 9

 1. Prezydium oddziałowej sekcji:
  1. opracowuje projekty programu działania na kadencję, okresowe plany pracy i sprawozdania,
  2. prowadzi ewidencję członków,
  3. opracowuje wnioski i postulaty mające na celu poprawę warunków materialnych pracowników administracji i obsługi oraz przedkłada je odpowiedniemu zarządowi oddziału,
  4. opracowuje projekt preliminarza budżetu sekcji, przedstawia go do zatwierdzenia przez zarząd sekcji i zarząd oddziału.
 2. Zarząd oddziałowej sekcji:
  1. reprezentuje sekcję wobec właściwego zarządu ZNP,
  2. podejmuje inicjatywy zmierzające do poprawy warunków materialnych i bytowych pracowników administracji i obsługi,
  3. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji projekty programu działania, planów pracy i sprawozdań,
  4. wnioskuje o udzielenie pomocy materialnej w szczególnych przypadkach losowych,
  5. realizuje zadania zlecone przez zarząd ogniwa organizacyjnego ZNP, przy którym działa.

§ 10

 1. Prezydium okręgowej sekcji:
  1. prowadzi ewidencję sekcji oddziałowych na terenie okręgu,
  2. opracowuje projekt programu działania na kadencję, okresowe plany pracy oraz sprawozdania,
  3. organizuje, zebrania, konferencje, szkolenia.
 2. Zarząd okręgowej sekcji:
  1. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji: projekt programu działania, planu pracy i sprawozdania,
  2. koordynuje działalność sekcji oddziałowych
  3. współpracuje z prezydium i zarządem okręgu ZNP, przy którym działa,
  4. organizuje pomoc sekcjom oddziałowym w realizacji ich zamierzeń, wniosków i postulatów. W tym celu współpracuje z zarządami ZNP na danym terenie, a w przypadkach, gdy sprawy przekraczają możliwości tych zarządów, przekazuje je Krajowej Sekcji,
  5. realizuje inne zadania zlecone mu przez odpowiedni zarząd okręgu ZNP.

§ 11

 1. Prezydium Krajowej Sekcji:
  1. opracowuje projekt programu działania na kadencję, roczne plany pracy oraz sprawozdania,
  2. opracowuje wystąpienia i postulaty w sprawach pracowników administracji i obsługi i przedkłada je Prezydium Zarządu Głównego ZNP,
  3. opiniuje w imieniu Sekcji akty prawne, przedsięwzięcia i inicjatywy dotyczące spraw pracowników administracji i obsługi,
  4. organizuje, zebrania, konferencje, szkolenia.
 2. Zarząd Krajowej Sekcji:
  1. współpracuje z Zarządem Głównym ZNP w realizacji zadań Związku w zakresie spraw dotyczących praw i interesów pracowników administracji i obsługi,
  2. koordynuje działalność sekcji niższego szczebla na terenie kraju,
  3. organizuje wymianę doświadczeń między sekcjami okręgowymi,
  4. organizuje szkolenia dla przewodniczących i wiceprzewodniczących sekcji okręgowych
  5. przyjmuje program działania na kadencję, roczne plany pracy oraz sprawozdania.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 22 marca 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP.

Regulamin Sekcji Emerytów i Rencistów

Przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 16 grudnia 2015 r.

Cele i zadania

§ 1

 1. Sekcje emerytów i rencistów są sekcjami związkowymi działającymi na podstawie Statutu ZNP.
 2. Sekcje emerytów i rencistów działają przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe), przy Zarządzie Głównym (Krajowa Sekcja).
 3. Utworzenie rozwiązanie lub łączenie sekcji następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu ogniwa organizacyjnego ZNP.

§ 2

Sekcje stwarzają swoim członkom warunki sprzyjające efektywnej działalności związkowej oraz obronie ich interesów, we wszystkich ogniwach organizacyjnych ZNP.

§ 3

 1. Sekcje realizują cele i zadania ZNP określone w Statucie oraz w programie działania ZNP.
 2. W szczególności do zadań sekcji należy:
  1. współdziałanie z odpowiednimi zarządami ognie organizacyjnych ZNP w rozwiązywaniu problemów istotnych dla emerytów i rencistów
  2. wyrażanie opinii wobec wszystkich przedsięwzięć i postanowień związkowych i administracyjnych dotyczących emerytów i rencistów,
  3. formułowanie wniosków i postulatów mających na celu poprawę warunków życia emerytów i rencistów,
  4. organizowanie współpracy z właściwymi zarządami ZNP, a z ich upoważnienia również z innymi podmiotami
  5. opieka nad członkami wymagającymi doraźnej lub stałej pomocy,
  6. występowanie z inicjatywą udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej z funduszy związkowych lub zewnętrznych
  7. organizowanie w ścisłej współpracy z właściwymi zarządami ZNP rekreacji i życia kulturalnego,
  8. uczestniczenie w pracach zarządów ZNP poprzez wybranych przedstawicieli,
  9. wnioskowanie do zarządu ZNP, przy którym działa o uhonorowanie: Złotą Odznaką ZNP, Odznaką ZNP za Tajne Nauczanie, Odznaką za 50 lat przynależności do ZNP, tytułem Honorowego Przewodniczącego Sekcji oraz innymi formami uznania tych członków, którzy szczególnie wyróżnili się w działalności związkowej i społecznej.

Władze sekcji i zasady organizacyjne

§ 4

Na zewnątrz sekcję reprezentuje odpowiedni zarząd ZNP.

§ 5

Działalnością sekcji kierują zarządy wybrane na zebraniach (konferencjach) sprawozdawczo-wyborczych.

§ 6

Zarząd sekcji powołuje prezydium spośród swoich członków – art. 40 ust. 1 i 3 Statutu ZNP stosuje się odpowiednio.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach zarządy lub prezydia mogą powoływać do określonych zadań zespoły robocze lub komisje problemowe.

§ 8

 1. Zebrania członków oddziałowej sekcji odbywają się co najmniej jeden raz w roku.
 2. Zebrania zarządów sekcji odbywają się raz na kwartał, zebrania prezydiów w miarę potrzeb.

§ 9

Poszczególni członkowie zarządów sekcji realizują przydzielone im zadania.

Obowiązki i uprawnienia prezydiów i zarządów

§ 10

 1. Prezydium oddziałowej sekcji:
  1. opracowuje projekty programu działania na kadencję, okresowe plany pracy i sprawozdania,
  2. inicjuje i prowadzi akcje doraźne i stałe na rzecz realizacji zadań,
  3. prowadzi ewidencję członków oraz osób podopiecznych, według wzoru ustalonego przez Zarząd Krajowej Sekcji,
  4. organizuje i kieruje pracą łączniczek (łączników) opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy,
  5. opracowuje wnioski i postulaty mające na celu poprawę warunków życia emerytów i rencistów, przedkłada je odpowiedniemu zarządowi sekcji wyższego szczebla,
  6. opracowuje projekt preliminarza budżetowego sekcji, przedstawia go do zatwierdzenia przez zarząd sekcji i zarząd oddziału,
 2. Zarząd oddziałowej sekcji:
  1. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji projekty programu działania, planów pracy i sprawozdań,
  2. organizuje doraźną i stałą opiekę nad członkami jej potrzebującymi,
  3. przedstawia zarządowi oddziału wnioski dotyczące dobrowolnego przekazywania składki na Fundusz „Senior” przy Zarządzie Głównym ZNP,
  4. organizuje samodzielnie oraz przy pomocy właściwych zarządów ZNP rekreację i życie kulturalne,
  5. przedstawia zarządowi oddziału wnioski dotyczące obniżenia wysokości składki członkowskiej poszczególnym członkom sekcji.

§ 11

 1. Prezydium okręgowej sekcji:
  1. prowadzi ewidencję sekcji oddziałowych na terenie okręgu,
  2. opracowuje projekt programu działania na kadencję, okresowe plany pracy oraz sprawozdania
  3. organizuje narady, zebrania, konferencje.
 2. Zarząd okręgowej sekcji:
  1. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji: projekt programu działania, plany pracy i sprawozdania,
  2. koordynuje działalność sekcji oddziałowych
  3. współpracuje z prezydium i zarządem okręgu ZNP, przy którym działa,
  4. organizuje pomoc sekcjom oddziałowym w realizacji ich zamierzeń, wniosków i postulatów. W tym celu współpracuje z zarządami ZNP na danym terenie, a w przypadkach, gdy sprawy przekraczają możliwości tych zarządów, przekazują je Krajowej Sekcji,
  5. realizuje inne zadania zlecone mu przez odpowiedni zarząd ZNP.

§ 12

 1. Prezydium Krajowej Sekcji:
  1. opracowuje program działania na kadencję, roczne plany pracy oraz sprawozdania,
  2. opracowuje wystąpienia i postulaty w sprawach emerytów i rencistów i przedkłada je Prezydium Zarządu Głównego ZNP,
  3. opiniuje w imieniu Sekcji akty prawne, przedsięwzięcia i inicjatywy dotyczące emerytów i rencistów
  4. organizuje narady, zebrania, konferencje.
 2. Zarząd Krajowej Sekcji:
  1. współpracuje z Zarządem Głównym ZNP w realizacji zadań Związku w zakresie spraw dotyczących praw i interesów emerytów i rencistów,
  2. koordynuje działalność sekcji niższego szczebla na terenie kraju,
  3. organizuje wymianę doświadczeń między sekcjami okręgowymi,
  4. organizuje szkolenia dla przewodniczących i wiceprzewodniczących okręgowych sekcji.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 16 grudnia 2015 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP.