SEKCJA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Przewodnicząca

Teresa Grzesz- Hirko

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Koleżanki i Koledzy

W najbliższych dniach nauczyciele otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Oczywiście, budzi to wiele kontrowersji i pytań, dlaczego pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w placówkach oświatowych nie zostali ujęci w Rozporządzeniu MEiN jako uprawnieni do otrzymania tej nagrody. Pytania te kierowane są głównie do Związku Nauczycielstwa Polskiego i do Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP, dlatego też Prezydium KSPAiO ZNP informuje:

Pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w placówkach tzw. resortowych, nad którymi nadzór sprawują organy administracji rządowej, są pracownikami samorządowymi i w związku z tym nie podlegają rozporządzeniom wydawanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. I chociaż w szkołach i placówkach tworzymy wraz z nauczycielami jeden zespół pracowniczy, to nasze prawa i obowiązki oraz zasady wynagradzania określane są przez odrębne przepisy prawa. Dla nauczycieli jest to Karta Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, dla pozostałych pracowników Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a także rozporządzenia organów administracji rządowej prowadzących placówki oświatowe (każdy resort ma odrębne zasady i tabele wynagradzania pracowników niepedagogicznych w prowadzonych przez siebie szkołach).

Ten porządek prawny daje możliwość podejmowania właśnie takich decyzji, jakie podjął minister Czarnek – specjalne nagrody tylko dla nauczycieli, czy premier Morawiecki – specjalne dodatki motywacyjne dla wybranych grup sfery budżetowej, w tym dla pracowników niepedagogicznym oświatowych placówek resortowych i kuratoriów oświaty, oczywiście, przeznaczając na ten cel dodatkowe środki z budżetu państwa.

Jednostki samorządu terytorialnego takich dodatkowych środków nie otrzymały. Dlatego też takich nagród nie przewiduje się dla pracowników niepedagogicznych samorządowych placówek oświatowych. Suwerenną zatem decyzją samorządów jest przyznanie bądź nie środków na takie nagrody. Tak jak suwerenną decyzją, podejmowaną dzięki działaniom lokalnych organizacji ZNP, było przyznanie przez część samorządów na koniec 2022 roku tzw. dodatku inflacyjnego pracownikom administracji i obsługi (nauczyciele takiego dodatku nie otrzymali).

Koleżanki i Koledzy,

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi ZNP podejmują wszelkie działania, aby poprawić warunki pracy i płacy pracowników niepedagogicznych. To m.in. dzięki naszym staraniom wyłączono dodatek stażowy z wynagrodzenia minimalnego. Spotkanie przedstawicieli ZG ZNP i KSPAiO w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej we wrześniu 2022 r. doprowadziło do znaczącego zwiększenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Z inicjatywy Prezesa ZNP, Sławomira Broniarza, w grudniu ub.r. w Radzie Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie-debata na temat warunków pracy i wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach resortowych. Pozytywnym skutkiem było zwiększenie odprawy emerytalnej dla tych pracowników, jak też ustanowienie dodatkowej nagrody jubileuszowej. Mamy więc sukcesy, jednak nasze stanowiska, uwagi i propozycje nie zawsze są brane pod uwagę i wprowadzane w życie. Natomiast zupełnie nie mamy wpływu na tego typu decyzje polityczne (przedwyborcze?) rządzących, jak nagrody specjalne.

Zaznaczamy jednak, że Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi może podejmować działania dotyczące jedynie rozwiązań na szczeblu centralnym, nie zastąpimy działania lokalnych struktur związkowych. To wyłącznie organizacje zakładowe, czyli – w naszej strukturze – oddziały ZNP są partnerem dla poszczególnych jst, i to prezesi i zarządy oddziałów mają prawne kompetencje do negocjowania warunków pracy i płacy pracowników samorządowych na swoim terenie.

Koleżanki i Koledzy,

rozumiemy Wasze rozgoryczenie w kwestii nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, prosimy jednak o rozwagę. Najgorszą rzeczą jest skłócenie środowiska. Decyzje, które podjęto sprzyjają temu, abyśmy się podzielili. Ten podział został dokonany już wcześniej, gdy podzielono nas na pracowników sfery budżetowej i samorządowej, a teraz rząd dzieli nas jeszcze bardziej podejmując decyzję o przyznaniu nagród tylko nauczycielom (rząd, bo przecież min. Czarnek nie mógłby podjąć takiej decyzji samodzielnie, bez zgody Premiera i Ministra Finansów). Nie dajmy się skłócić i podzielić. To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego jest odpowiedzialny za taką sytuację. Dla Związku Nauczycielstwa Polskiego Dzień Edukacji Narodowej zawsze był, jest i będzie świętem wszystkich pracowników, niezależnie od kolejnych rocznic utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Za Prezydium KSPAiO ZNP
(-) Bożena Dwornik
Przewodnicząca KSPAiO ZNP