Odpowiedź ZNP na propozycje MEN z 10 stycznia

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2019 r. nr DWST-WPZN.6001.12.2019.DMS, Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje, że naszym kluczowym postulatem jest zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 1000 złotych.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Związku w sprawie propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej ujętych w ww. piśmie, dotyczących:

  • wprowadzenia nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty,
  • zwiększenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
  • przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
  • rozszerzenia uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę.

Związek Nauczycielstwa Polskiego z zadowoleniem przyjmuje kierunek proponowanych zmian, tym bardziej że rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pozbawiły nauczycieli niektórych dodatków (np. na zagospodarowanie), jak i wydłużyły ich awans zawodowy.

Zbyt duży stopień ogólności proponowanych przez resort edukacji rozwiązań, jak również brak wskazania w budżecie na oświatę i wychowanie środków finansowych przeznaczonych na ich realizację, nie pozwala odnieść się w sposób merytoryczny do przedstawionych propozycji.

W związku z powyższym, deklarując swoją gotowość do rozmów, oczekujemy przedstawienia założeń do projektów aktów prawnych, a także źródeł finansowania proponowanych rozwiązań.

Ponadto widzimy konieczność zmiany zapisów zawartych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Dzisiejsza regulacja powoduje, że w dalszym ciągu, mimo likwidacji tzw. karcianej godziny, nauczyciele w ramach zajęć statutowych realizują bezpłatne godziny. Propozycja dotycząca zwiększenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora nie wyeliminuje zjawiska bezpłatnych godzin realizowanych przez nauczyciela bez zmiany ustawy, o którą postulowaliśmy.