Pismo ZNp do MEN w oceny pracy

20 grudnia Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował do minister edukacji pismo z wnioskami i propozycjami dotyczącymi zmian w przepisach prawa w zakresie oceny pracy nauczycieli oraz czasu pracy określonego w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Związek domaga się m.in. ustanowienia gratyfikacji finansowej za ocenę wyróżniającą dla wszystkich nauczycieli niezależnie od stopnia awansu zawodowego, modyfikacji kryteriów, nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela poprzez wykreślenie z katalogu zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły oraz ograniczenia biurokracji. Przykłady najczęściej nakładanych na nauczycieli nieuzasadnionych obowiązków biurokratycznych egzekwowanych przez dyrektorów szkół:

1)            w awansie zawodowym – zbieranie dokumentów (świadectw, certyfikatów, zaświadczeń  instytucji zewnętrznych, oświadczeń rodziców itp.) potwierdzających realizację zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego, sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego, zawieranie kontraktów z opiekunami stażu;

2)            w programowaniu pracy wychowawczej i dydaktycznej – opracowywanie programów zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, opracowywanie programów i planów pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów klasowych, zawieranie kontraktów z rodzicami, opracowywanie planów wynikowych pracy dydaktycznej w poszczególnych oddziałach;

 

3)            w przebiegu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywaniu pozostałych zadań – zbieranie  dokumentów i oświadczeń od rodziców, zbieranie danych ankietowych, sporządzanie notatek, protokołów ze wszystkich spotkań, sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy (w tym sprawozdań obowiązkowo prezentowanych na posiedzeniach rady pedagogicznej);

4)            w ocenie pracy – wypełnianie arkuszy samooceny, sporządzanie list wykonywanych zadań, sporządzanie list osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.