Sławomir Broniarz prezesem ZNP!

Sławomir Broniarz – dotychczasowy prezes Związku – został ponownie wybrany na szefa ZNP podczas 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, który rozpoczął się dziś, 21 listopada w Teatrze Ateneum w Warszawie.

42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP podjął decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

Związek chce wprowadzenia do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego (chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
1) nauczyciela stażysty – 90 proc.,
2) nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
3) nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
4) nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

Uchwały 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli
„1. XLII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 Statutu ZNP, podejmuje decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.
2. Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1, zostanie przeprowadzona w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2120 ze zm.).
3. Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1, polega na wprowadzeniu ogólnej zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej   w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanej na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).
4. Szczegółowa treść nowelizacji, o której mowa w pkt 2, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (…)”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie finansowania zadań edukacyjnych
„XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP wzywa parlament i rząd do znaczącego zwiększenia udziału wydatków na edukację w budżecie państwa. Polityka budżetowa musi uwzględniać priorytetowe znaczenie edukacji wśród podstawowych zadań państwa. Wzrost dochodów państwa powinien przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na edukację, która jest najlepszą inwestycją w rozwój Polski.
Określana corocznie w ustawie budżetowej łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględnia rzeczywistych skutków finansowania realizacji funkcji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych szkół i placówek oświatowych. Trwające od lat niedofinansowanie szkolnictwa pogłębia się na skutek przekazywania samorządom terytorialnym kolejnych zadań z zakresu oświaty bez zagwarantowania dostatecznych środków finansowych na ich realizację.

Mając na uwadze pogłębiające się problemy finansowe samorządów terytorialnych, XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się pilnych zmian w systemie finansowania zadań oświatowych państwa. Przyjęty obecnie system finansowania zadań edukacyjnych, opierający się o środki finansowe wydatkowane w formie części oświatowej subwencji ogólnej, nie zabezpiecza w sposób należyty prawidłowego wykonywania zadań oświatowych przez organy prowadzące. Wprowadzenie zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z formuły subwencji oświatowej na dotację celową z budżetu państwa poprawiłoby sytuację samorządów oraz wpłynęłoby korzystnie na prowadzoną przez gminy politykę w zakresie kształtowania sieci szkół, decyzje o zamykaniu placówek lub przekazywaniu ich prowadzenia innym niż JST podmiotom.
W 2016 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie obywatelską inicjatywę ustawodawczą, zgodnie z którą środki na wynagrodzenia nauczycieli pochodziłyby z dotacji celowej budżetu państwa. Wszystkie kluby parlamentarne głosowały za skierowaniem inicjatywy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się pilnego wznowienia prac w sejmowej komisji i jak najszybszego uchwalenia ww.  inicjatywy ustawodawczej, którą poparło ponad 340 tysięcy osób.”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyszłości edukacji w Polsce
„W trosce o przyszłość edukacji w Polsce, delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLII Krajowym Zjeździe rekomendują przyjęcie kierunków zmian w edukacji.
Naszym celem jest budowanie systemu edukacyjnego odpowiadającego wymogom XXI wieku. Chcemy perspektywicznego myślenia o edukacji. Chcemy, by ponad podziałami politycznymi możliwe było osiągnięcie konsensusu społecznego na rzecz edukacji.
Opowiadamy się za budowaniem prestiżu zawodu nauczyciela i rzeczywistej autonomii szkoły, tworzeniem nowoczesnego i przyjaznego środowiska uczenia się, opierającego się na współpracy i poszanowaniu praw osób uczestniczących w procesie kształcenia. (…)”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP w kadencji 2019-2024

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ZNP

Wręczenie Złotych Odznak ZNP na 42. Zjeździe

Polecamy zdjęcia z drugiego dnia 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP (TUTAJ), podczas którego m.in. Złotą Odznakę ZNP otrzymali Wanda Traczyk-Stawska i Fred van Leeuwen.

Wanda Traczyk-Stawska, jako uczennica była uczestniczką tajnych kompletów. Podczas jednej z lekcji była świadkiem egzekucji nauczycieli. To wydarzenie wstrząsnęło nią do tego stopnia, że postanowiła podjąć walkę z niemieckimi nazistami z bronią w ręku. W Powstaniu Warszawskim nie była – jak wiele dziewcząt – łączniczka, czy sanitariuszką, lecz strzelcem. Niestety nie sanitariuszka, bo jak wspomniała w swoimi wystąpieniu podczas 42. Zjazdu ZNP, sanitariuszek wtedy brakowało najbardziej. Po wojnie Wanda Traczyk-Stawska była nauczycielką w szkole specjalnej w Warszawie. Podczas kwietniowego strajku była jedną ze znanych osób, które wspierały protest pracowników oświaty.

Jak relacjonuje Głos Nauczycielski, 22 listopada br. po odebraniu z rąk prezesa Związku Złotej Odznaki ZNP Wanda Traczyk-Stawska przypomniała, że Józef Piłsudski doceniał rolę nauczycieli w państwie i dlatego w okresie II RP spełniał nauczycielskie postulaty dotyczące godnych wynagrodzeń. Działo się tak, chociaż państwo było biedne. Wanda Traczyk-Stawska podkreśliła, że nauczyciele muszą walczyć o godność, bo nie może być tak, że nauczyciela nie stać na zakup książki. Strajkujcie! – zachęcała.

Fred van Leeuwen jest postacią legendarną w światowym ruchu nauczycielskim. Ten pochodzący z Holandii nauczyciel ostatnie 30 lat życia poświęcił idei zjednoczenia oświatowych związków zawodowych z całego świata. To jego dziełem jest Międzynarodówka Edukacyjna, której był do niedawna sekretarzem generalnym.
Lider ruchu związkowego jest współautorem (wspólnie z Susan Hopgood) książki „O edukacji i demokracji. 25 lekcji od nauczycieli”, która ukazała się w języku polskim nakładem ZNP i miała swoją premierę w naszym kraju na 42. Zjeździe Związku.

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka. Zapewnienie bezpłatnej, powszechnej i wysokiej jakości edukacji publicznej jest jednym z kluczowych obowiązków rządu” – piszą m.in. w tej książce Fred van Leeuwen i Susan Hopgood. Wśród 25 ważnych lekcji dotyczących edukacji i demokracji są m.in. takie:

  • ucz demokracji;
  • nie bądź posłusznym sługą państwa;
  • stawiaj opór, gdy nierówności tłumią czyjś głos;
  • chroń edukację w imię powszechnego dobra;
  • walcz o swoje prawa;
  • bądź dumna / bądź dumny ze swojego zawodu.

W swoim wystąpieniu Fred van Leeuwen mówił m.in. o represjach, jakich doświadczają nauczyciele pracujący w krajach niedemokratycznych, są wyrzucani z pracy, wtrącani do więzień, bici, a nawet mordowani. Za to, że uczą prawdy i że chcą realizować swoje prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. Ale prelegent przyznał, że także w krajach demokratycznych wartości demokracji niestety także słabną.

Politycy wchodzą do naszych klas i mówią nam czego wolno, a czego nie wolno uczyć. To niedopuszczalne – mówił Fred van Leeuwen i wzywał, by stawiać temu opór, bo pewnego dnia obudzimy się w dyktaturze.

Naszym delegatem na 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP był prezes oddziału Gerhard Przybylski