Aktualności lokalne


INTERWENCJA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ws. BONU NA LAPTOP DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Związek Nauczycielstwa Polskiego upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Po raz kolejny interweniujemy w Ministerstwie Cyfryzacji ws. bonu na laptop i ograniczenia wsparcia jedynie dla nauczycieli klas IV-VIII. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący.

– Niezrozumienie budzi fakt odroczenia terminu wydania bonów lub zupełny ich brak tak jak w przypadku nauczycieli wychowania przedszkolnego – piszemy w liście do MC. – Są to grupy, które w codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest sprzęt komputerowy. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący.

Poniżej znajduje się link do listu skierowany do Ministra Cyfryzacji:

https://znp.edu.pl/interwencja-znp-ws-bonu-na-laptop-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego/?fbclid=IwAR3Xe2ta1U5gjMbqifs3sdef5T9NlyOFUSKkcDo2NRm93wgCanbfvyksuAU


KONKURS MUZYCZNY edycja II

Konkurs muzyczny „ Mojej Pani dziś zaśpiewać chcę”- edycja II
11 października 2023 r. odbyła się druga edycja konkursu muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Konkurs został zorganizowany przez Elbląski Klub Młodego Nauczyciela oraz Elbląskie Stowarzyszenie Pracowników Oświaty „Edukator”.

Po więcej zdjęć zapraszamy do zakładki Klub Młodego Nauczyciela 🙂


SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA EMERYTÓW I SYMPATYKÓW ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W sobotę 07.10.2023 r. gościliśmy w siedzibie naszego związku członków Koła Emerytów i sympatyków Związku Nauczycielstwa Polskiego z Gołdapii. Jesteśmy zaszczyceni, że zechcieliście nas odwiedzić i zwiedzić nasze piękne Miasto Elbląg.


Dlaczego warto przystąpić do Związku Nauczycielstwa Polskiego ?

Oto kilka najważniejszych informacji 🙂


Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Serdecznie gratulujemy Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Elbląg Gerhardowi Przybylskiemu otrzymania wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Zapraszamy do zapoznania się z listem Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi.

List zawarty jest w pliku poniżej;


SZKOLENIE

13.09.2023 r. odbyło się szkolenie dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy i Prawie Oświatowym w roku 2023. Uczestnikami szkolenia byli dyrektorzy elbląskich szkół wraz z przedstawicielami ZNP.
Szkolenie poprowadził prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego Pan Krzysztof Stradomski.
Licznie przybyłym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu!
ZNP Oddział Elbląg


JUMP&RUM „Wybierz sport nie nałogi”

10 września Elbląskie Stowarzyszenie Pracowników Oświaty „Edukator” wzięło udział w festynie sportowym organizowanym przez Urząd Miasta Elbląg – Departament Sportu. Podczas festynu promowaliśmy razem z wieloma klubami sportowymi i instytucjami elbląskimi sport wśród społeczności elbląskiej.

Elbląskie Stowarzyszenie Pracowników Oświaty „Edukator” reprezentowały Pani Kornelia Dobies – dyrektor Przedszkola Nr 3 w Elbląga, Pani Ewelina Mierzejewska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 9, Pani Katarzyna Cebula – nauczycielka Przedszkola Nr 3, Pani Magdalena Laskowska – nauczycielka Przedszkola Nr 24 oraz Pani Izabela Jaworska – Nauczycielka Przedszkola 24/ przewodnicząca KMN w Elbląga. Grono pedagogiczne przygotowało następujące atrakcje dla najmłodszych elblążan: bańki mydlane, tatuaże brokatowe, malowanie twarzy, skręcanie balonów, kolorowanki tematyczne – konkurs plastyczny oraz kolorowe warkoczyki. Na stanowisku „Edukatora” skorzystać można było także z konsultacji ze specjalistami: psychologiem oraz pedagogiem.


Warszawa pikieta 1 września – Nietypowa inauguracja nowego roku szkolnego

„Było głośno, było tłoczno. Morze flag, wiele transparentów… Delegacje nauczycieli i pracowników oświaty z całej Polski. Przed siedzibą MEiN w Warszawie odbyła się nietypowa inauguracja nowego roku szkolnego – pikieta protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem “Lekcja obywatelska” na temat “Edukacja jest najważniejsza”. ” – tak o dzisiejszej pikiecie pisze Głos Nauczyciela
Z wieloma delegacjami z całego kraju byli także nasi elbląscy reprezentanci. Dziękujemy 🙂


NOWE UPRAWNIENIA EMERYTALNE NAUCZYCIELI

NOWE UPRAWNIENIA EMERYTALNE NAUCZYCIELI

Ustawa z dnia 28.07.2023 o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3302)

 1. Nowe uprawnienia emerytalne dla nauczycieli – art. 88a KN

Ogólne warunki uzyskania prawa do emerytury z art. 88a KN

 1. Rozpoczęcie faktycznego wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela przed dniem 1 stycznia 1999 r., wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego[1].
 2. Posiadanie okresu składkowego[2] wynoszącego co najmniej 30 lat:
 3. w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego[3] z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą – w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 4. do okresu 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela zalicza się także okres skierowania do pracy za granicą[4] (bez określenia minimalnego wymiaru pracy).
 5. Nieuzyskanie prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a KN.
 6. Wysokość emerytury nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury[5].

Niezaliczanie okresów pracy rolniczej

Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy ustalaniu jej wysokości nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251) – dalej u.e.r.f.u.s., tj. nie zalicza się okresów pracy rolniczej.

Etapy nabywania uprawnień emerytalnych

Rozwiązanie dotyczące emerytury, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN, będzie wdrażane etapami dla określonych roczników.

Zgodnie z art. 93c KN na emeryturę mogą przejść, począwszy od dnia:

 • 1 września 2024 r. – nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.;
 • 1 września 2025 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r.;
 • 1 września 2026 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.

Konieczność rozwiązania stosunku pracy

Warunkiem koniecznym uzyskania emerytury z art. 88a KN jest:

 • rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela, lub
 • rozwiązanie stosunku pracy lub wygaśnięcie stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 KN.

Przekazanie składek z OFE

Jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego w rozumieniu art. 4 pkt 7 u.e.r.f.u.s. środki zgromadzone w tym funduszu przekazuje się jednorazowo na rachunek funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230) – dalej u.s.u.s.

Podstawa obliczenia emerytury z art. 88a KN

Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN,  będzie stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem:

 • waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tej emerytury, oraz
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173–175 u.e.r.f.u.s. oraz
 • kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a u.s.u.s.

Wysokość tej emerytury będzie ustalana zgodnie z przepisami art. 26 u.e.r.f.u.s.

Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w ww. sposób przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

Wiek ubezpieczonego oraz średnie dalsze trwanie życia ustala się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2–5 u.e.r.f.u.s.

Zawieszenie prawa do emerytury z art. 88a KN

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w u.e.r.f.u.s. (przede wszystkim ze względu na wysokość osiągniętego przychodu – art. 104 u.e.r.f.u.s).

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez osobę mającą ustalone prawo do tej emerytury, w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej (wymienionej w art. 1 KN):

 • w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub
 • bez zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Powyższej zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia w kontekście zawieszenia prawa do emerytury nie stosuje się do osób, które osiągnęły wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 u.e.r.f.u.s.

II.      Szczególne zasady zatrudnienia nauczycieli posiadających uprawnienia emerytalne z art. 88a KN

Nowelizacja umożliwia zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę z art. 88a KN. Zauważyć należy, że prawo do zatrudnienia nie dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury, ale z niej jeszcze nie skorzystały, tylko nauczycieli, którzy uzyskali już prawo do emerytury.

Art. 10 ust. 10a – 10c KN

Prawo zatrudnienia w jednostkach systemu oświaty dotyczy nauczyciela, który :

 • przeszedł na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN, i prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu, oraz
  • nie osiągnął wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 u.e.r.f.u.s.

Podstawą zatrudnienia jest art. 10 ust. 7 KN, ale pod warunkiem uzyskania zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole nie może być wyższy niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Podobnie w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej szkole łączny wymiar zatrudnienia nie może być wyższy niż  ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Zatem nauczyciela z uprawnieniami emerytalnymi z art. 88a KN można zatrudnić tylko na podstawie umowy na czas określony, w warunkach określonych w art. 10 ust. 7 KN, a więc w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela pod warunkiem, że:

 • uzyskano zgodę organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty),
 • wymiar zatrudnienia (bądź łączny wymiar zatrudnienia) nie będzie przekraczał ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciel, który przeszedł na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN, oraz nie osiągnął ogólnego wieku emerytalnego – przed nawiązaniem stosunku pracy, składa do dyrektora szkoły:

 • oświadczenie o zawieszeniu albo niezawieszeniu prawa do tej emerytury,
 • o niezatrudnieniu w innej szkole lub innych szkołach albo o zatrudnieniu w innej szkole lub innych szkołach (jeżeli prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu),
 • wymiarze zatrudnienia w tej szkole lub tych szkołach.

Okres zatrudnienia nauczyciela, który przeszedł na emeryturę o której mowa w art. 88a ust. 1 KN, nie wlicza się do okresów pracy określonych w art. 10 ust. 12 KN, zatem umowa okresowa nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony, nawet po przekroczeniu 36. miesiąca pracy – zgodnie z treścią art. 10 ust. 14 KN.

Sporządził: Krzysztof Lisowski


Bieżąca działalność związkowa

WRZESIEŃ 2023 r.

– informacja nt. aktualnych zadań Oddziałów ZNP

Monitorowanie oraz prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej wzrostu środków finansowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

2 sierpnia 2023 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej. Zgodnie z zapisami ustawy zostaje podniesiona kwota bazowa dla nauczycieli co automatycznie zwiększa wysokość odpisu.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku stosowana jest kwota bazowa z 2029 roku tj. 3045,21 zł x110% = 3349,73 zł.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku obowiązywać będzie kwota bazowa z 2021 roku tj. 3537,80 zł x 110% = 3891,58 zł. Wzrost na etat – 541,85 zł.

Podwyższona kwota bazowa zwiększa wysokość świadczenia urlopowego (z 1662,97 zł do 1914,33 zł). Nauczyciele powinni otrzymać wyrównanie od 1 lipca br. Ponieważ minister edukacji przyjął wariant proporcjonalności wyrównanie wynosić będzie – 41,90 zł.

Pracownicy niepedagogiczni:

Do czerwca 2023 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce (II półrocze 2019 r.) wynosi 4434,58 zł.                                                                              

Wysokość świadczenia: 4434,58 zł x 37,5% = 1662,97 zł.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. stosowane będzie średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej (II półrocze 2021 r.) w wysokości 5104,90 zł. Wysokość świadczenia: 5104,90 z x 37,5% = 1914,33 zł. Wzrost na 1 etat – 251,36 zł.

Podpisanie ustawy przez Prezydenta oznaczać będzie wzrost środków finansowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Prowadzenie akcji informacyjnej oraz monitorowanie przebiegu wdrożenia zapisów ustaw na obszarze swojego działania.

14 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (emerytury stażowe). Dołączam opracowane przez Zespół Polityki Edukacyjnej „Nowe uprawnienia emerytalne nauczycieli”.

Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom. Ponieważ rozwiązania emerytalne obowiązywać będą od 1 września 2024 przewidziane są webinaria dla nauczycieli.

23 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o zdrowiu publicznym. W ustawie znalazł się rozdział dotyczący ustawy o sporcie. Zapisy ustawy nakładają obowiązki na rodziców, nauczycieli WF oraz dyrektorów szkół i placówek.

17 sierpnia  Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Lex Czarnek 3.0).

W czasie prac w Senacie Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosi poprawki.

Gdyby ustawę Prezydent podpisał w wersji przyjętej przez Sejm – od września br. zmienia się w szkołach i placówkach funkcjonowanie organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i uczniów.

Wskazane byłoby zapoznanie się ze zmianami, ponieważ ustawodawca nałożył nowe zadania, które pozwolą organizacjom i stowarzyszeniom działać na rzecz dzieci  i uczniów. Jednocześnie ustawa zakazuje działalności w szkołach i placówkach organizacjom i stowarzyszeniom, które „rzekomo” seksualizują dzieci i młodzież.

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP


Pikieta 1 września; „Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”

Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje pikietę protestacyjną w piątek, 1 września 2023 roku tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki edukacyjnych organizacji pozarządowych oraz rodziców, bo edukacja to nasza wspólna sprawa!

Każdy może mieć inny powód, by protestować! My 1 września idziemy na pikietę, ponieważ:

·         mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela

·         państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa niż płaca minimalna

·         kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca

·         pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych

·         brakuje nauczycieli a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra

·         mamy dość złych reform i ich skutków

·         zależy nam na naszych uczniach i uczennicach oraz studentach i studentkach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat

·         chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów;

·         chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

·         chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans

·         „rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów”(„25 lekcji o edukacji i demokracji”).

Zachęcamy do obejrzenia:


Szykują się podwyżki wynagrodzeń. Budżet Miasta będzie to kosztować 17 mln 600 tys. zł

28 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim, w którym uczestniczył Prezes Elbląskiego Oddziału ZNP Gerhard Przybylski.

Pracownicy Urzędu Miasta, pracownicy administracji i obsługi jednostek organizacyjnych oraz nauczyciele – to grupy, które niebawem otrzymają podwyżki wynagrodzeń. Dlaczego nie każdy otrzyma taką samą kwotę w tym samym czasie?

1 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące nowych minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników samorządowych. Minimalny poziom wynagrodzenia dla pracowników urzędów samorządowych i jednostek podległych wynosić będzie od 3300 zł dla kategorii I, czyli o 1150 zł więcej niż dotychczas, do nawet 5200 zł dla XX kategorii (dotychczas 3600 zł).

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zapowiedział podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta oraz nauczycieli.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych mają zostać zwiększone od 1 lipca br. o 500 zł, a od 1 stycznia 2024 r. o kolejne 200 zł.

Wzrosty wynagrodzeń są powiązane ze wzrostem najniższej, bo najniższa wzrasta też w dwóch etapach

– mówił podczas konferencji Witold Wróblewski.

Pracowników Urzędu Miejskiego taki podział już nie będzie dotyczyć. Oni od 1 lipca otrzymywać będą 700 zł więcej.

Natomiast wzrost dodatku motywacyjnego nauczycieli ma obowiązywać od
1 września br.. Wzrosnąć ma do 270 zł na etat. Zostaną wprowadzone też jednorazowe nagrody dla nauczycieli w kwocie 1 tys. zł. Będą one przyznawane każdemu nauczycielowi z okazji Dnia Nauczyciela.

– Osobną grupą są nauczyciele, których wynagrodzenie tak naprawdę nie zależy od samorządu tylko od wprowadzonych podwyżek przez Ministra – stwierdził Witold Wróblewski.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że zawód nauczyciela nie jest doceniany finansowo. Czy zatem nauczyciele w Elblągu składają wypowiedzenia?

Jeżeli chodzi o Elbląg to na razie takich sytuacji nie mamy. To, co obserwujemy to, że coraz więcej nauczycieli przechodzi na emeryturę jeśli ma taką możliwości. Natomiast nauczyciele nie rozwiązują stosunków pracy

 – mówiła Małgorzata Sowicka, dyrektorka Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Elblągu.

– Nauczyciele języka, informatyki, zawodów – tu jest chyba największa trudność. Na przykład pensja dla informatyka w szkole czy pensja programisty to jest przepaść – dodała radna Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Adamowicz.

Z wyliczeń Władz Elbląga wynika, że podwyżki budżet Miasta kosztować będą 17 mln 600 tys. zł (10 mln 600 tys. zł na pracowników urzędu i jednostek oraz 7 mln zł dla pracowników oświaty).