Protest włoski od 15 października

Nauczyciele chcą strajku włoskiego. Wyznaczyli termin rozpoczęcia protestu 

Tylko 18 procent nauczycieli przepytanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego byłoby za wstrzymaniem się od pracy tak, jak zrobili to w kwietniu. Ale aż 55,3 procent jest za niewykonywaniem pozastatutowych zadań, czyli tak zwanym strajkiem włoskim – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Protest ma rozpocząć się 15 października

Na ankietę Związku Nauczycielstwa Polskiego odpowiedziało ponad 227 tysięcy nauczycieli z całej Polski. Wszystkich nauczycieli jest ponad 600 tysięcy.
W „Kwestionariuszu badawczym ZNP” udział brali również nauczyciele, którzy do związku nie należą.
 Zdaniem prawie co drugiego respondenta (47,3 proc.) działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Jak w takim razie ten protest powinien wyglądać? Na pytanie ”
W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?” ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski (55,3 proc.) Za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się 18 proc. respondentów, a za udziałem w manifestacjach – 22 proc. Mała grupa nauczycieli (3,8 proc.) byłaby gotowa na inną, ale bliżej nieokreśloną formę protestu. )

Niech nauczyciele decydują  
Chcieliśmy wsłuchać się w głos nauczycieli i to przeprowadzone wśród nich ankiety stały się podstawą dla decyzji prezydium o rozpoczęciu strajku włoskiego – przyznaje w rozmowie z tvn24.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Strajk włoski nauczycieli ma rozpocząć się 15 października. Od środy ZNP będzie informowało o jego szczegółach. 

 Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP wyjaśnia: – Akcja związana z protestem włoskim rozpocznie się już po wyborach, by nikt nie zarzucał nam kontekstu „wyborczego” czy „politycznego”. Powiemy, co zgodnie z prawem oświatowym muszą wykonywać, a co nie należy do ich obowiązków. Dzisiaj bardzo często nauczyciele pracują ponad swoje siły, są przemęczeni, bo angażują się w wiele zadań na rzecz szkoły czy przedszkola, które nie należą do ich obowiązków – zaznacza. 

 Jako przykład Kaszulanis podaje wielodniowe szkolne wycieczki, gdzie w praktyce – jak mówi – pracuje się 24 godziny na dobę. 

W szkołach brakuje pedagogów.
„Nie możemy proponować 2600 złotych”
  jeżeli kryterium podejmowania decyzji dotyczących miejsca pracy zawiera w sobie komponent ekonomiczny, czyli wybieram takie miejsce pracy, które pozwala mi się normalnie utrzymać, to szkoła jest ostatnim miejscem wyboru – powiedział w rozmowie z TVN24 szef ZNP Sławomir Broniarz. – Ci, którzy bez względu na zarobki w szkole chcą pracować, coraz częściej zadają sobie pytanie, „dlaczego ja mam tę funkcję wykonywać, czy uczyć, kształcić, wychowywać, będąc poniżanym w warstwie ekonomicznej” – dodał. Odniósł się w ten sposób do braku pedagogów w polskich szkołach. 

                                                                                                                                                               
Część już wie, jak to się robi
Część nauczycieli, wśród nich między innymi Grzegorz Lorek, biolog z Leszna i Nauczyciel Roku 2002, już w ubiegłym roku szkolnym zdecydowała się na strajk włoski, niezależnie od decyzji ZNP.                                                                            

Co oznaczało to w praktyce? Koniec z festynami w soboty, popołudniowymi wyjściami z klasą i zajęciami prowadzonymi społecznie. Strajk włoski zakładał również, że nauczyciele przestaną z własnych pieniędzy doposażać szkoły. Ci, którzy włączyli się do oddolnej akcji, tłumaczyli: – Pokażemy, co się dzieje, gdy pracujemy 18 godzin. 18 godzin to tak zwane nauczycielskie pensum, czyli czas, jaki nauczyciele spędzają przy tablicy. Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika jednak, że polscy nauczyciele pracują znacznie więcej – średnio niemal 47 godzin tygodniowo. W ten czas wlicza się między innymi praca w domu, spotkania z rodzicami czy zadania administracyjne. 

Szkoła na trójkę
Związkowcy pytali nie tylko o możliwość kontynuowania protestu, ale również o kondycję systemu oświaty. Z ankiety wynika, że największa grupa nauczycieli ocenia ją na trójkę. Tak odpowiedziało 47,4 proc. respondentów – 107 959 osób. Tylko 1962 ankietowanych nauczycieli, a więc zaledwie 0,8 proc. wystawiłoby systemowi edukacji piątkę, 5,7 proc. – czwórkę. 19,8 proc. było zdania, że system w obecnym stanie zasługuje na jedynkę, a 26,3 proc., że na dwójkę. 

 


PROTEST WŁOSKI!

Dlaczego? Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze.

Płaca minimalna nauczyciela: 2450 zł brutto

Pensja minimalna w 2020 r.: 2600 zł

Chcemy pracować i godnie zarabiać.

Zależy nam na dobrej edukacji!

 

Za tzw. protestem włoskim opowiedziało się ponad 50 proc. nauczycieli
i pracowników oświaty z ponad 220 tys., którzy wypełnili ankietę ZNP dotyczącą dalszych form protestu.

Od 15 października br. rozpoczynamy akcję protestacyjną polegającą
na wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz 2 października. – Decyzja
o udziale w proteście będzie decyzją indywidualną każdego nauczyciela – podkreślił.

 

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE (dla nauczycieli)

Nauczycielu, czy wiesz, że NIE JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM m.in.
(jest to katalog otwarty):

  • bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań
  • sobotni wyjazd na konkurs z uczniami
  • sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej
    i opiekuńczej
  • dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły
  • pisanie i koordynowanie „projektów unijnych”
  • sporządzanie inwentaryzacyjnego spisu z natury

Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują
w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają,
a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą.

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE

Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela określa art. 6 oraz 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a także art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Jest to katalog zamknięty.

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

7) w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w tzw. pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.