Zmiany w prawie: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Zmieniły się przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Decyzją Sejmu RP zostały one zaostrzone. Teraz dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela (a organ prowadzący – dyrektora szkoły), jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 września br. nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zakres zmian dotyczy:

1) wykluczenia możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

Kar porządkowych (w trybie art. 108 k.p.) nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły (a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę) zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieni czynu (art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela).
2) wyłączenia umorzenia
Popełnienie czynu polegającego na naruszeniu prawa i dobro dziecka wyłącza możliwość umorzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego (art. 85 ust. 4 pkt 2 i art. 85j ust. 5 pkt 3 lit. a Karty Nauczyciela).
3) przedawnienia
Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom (art. 85o ust. 7 Karty Nauczyciela).

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków
Przypominamy, że na podstawie art. 85t ust. 2 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.